Претседател на МАИВП
Костантин Циривири

Генерален секретар на МАИВП
Антонио Додевски

Технички Секретар на МАИВП
Драган Илиевски

Управен одбор

1. Костантин Циривири - Претседател
2. Антонио Додевски - Генерален Секретар
3. Драган Илиевски - Технички Секретар
4. Јован Божиновски - член
5. Јонче Илиевски - член
6. Никола Тренески - член
7. Илија Циривири - член

Надзорен одбор
1. Ристе Калинов - Претседател
2. Рубин Николоски - член
3. Мартин Пејоски - член