Број на часови теорија Број на часови пракса Вкупен број на часови
       
1 Професијата Водич во планина  
   Туризмот и професијата водич во планина    
   Историја на водењето клиенти    
   Организација на дејноста во развиените земји    
         
 2  Туризмологија 7 31  
   Вовед во туризмот и основни туристички поими 1 1  
   Планински туристички производ 2 6  
   Компетенции на водичот во планина 2 4  
   Техники за работа со клиенти во планинскиот туризам 2 20   
         
3  Лидерство во планина 3 16  
   Водичот во планина како лидер 1 8  
   Психологија на екстремни ситуации на планина 1 4  
   Менаџирање со група на планина во вондредни околности 1 4  
         
 4  Движење и престој на планина - летен и зимски дел 21 286  
   Планирање и организирање тура на планина во летни и во зимски услови 2 24  
  Техники за движење на планина во летни услови 1 20  
  Движење по опасен терен во летни услови 1 20  
  Техники за движење на планина во зимски услови 1 20  
  Работа со топографски карти 4 30  
  Работа со ГПС уред 2 16  
  Навигација 2 30  
  Водење група на планина во летни и во зимски услови 2 30  
  Применети алпинистички техники 2 16  
  Организација на камп на планина во летни и во зимски услови 2 48  
  Бивак во летни и во зимски услови 2 16  
  Движење со дрезги 16  
         
 Физиологија на планинската активност  5 13   
   Функционални системи во човековиот организам 1 1  
   Физиологија на спортскиот напор и тренинг 2 6  
   Исхрана и тренинг 1 2  
   Исхрана при престој на планина 1 4  
         
6 Опрема за движење и престој на планина 5 23  
  Современи трендови присутни во индустријата за производство на опрема 1    
  Лична опрема 1 1  
  Принципи за правилно облекување на планина 1 8  
  Колективна опрема 1 8  
  Опрема за бивак и кампување на планина 1 6  
         
7 Планинска географија и животна средина 11 50  
  Геологија и формирање на рељефот 1 2  
  Планинска географија на Република Македонија 1    
  Планински масиви во светот 1    
  Биодиверзитет 1 6  
  Еколошка одржливост на туризмот 1 4  
  Биодиверзитетот во Република Македонија 3 16  
         
8 Планинска метеорологија 6 20  
9 Планинска инфраструктура 3 22  
  Патеки на планина, уредување, маркирање, сигнализација 2 16  
  Планински куќи, планинарски домови, засолништа 1 6  
         
10 Безбедност на планина 21 116  
  Безбедност на планина и менаџмент со ризикот 5 32  
  Безбедност на планина во летни услови 2 8  
  Безбедност на планина во зимски услови 4 20  
  Снег и лавинологија 4 20  
         
11 Прва помош и спасување на планина      
  Организација на спасувањето на планина 1 16  
  Укажување прва помош при повреди и болести 4 16  
  Учество во спасувачки акции 1 4  
         
  Вкупно 91 585 676

 

Стажирање Број на тури во зимски услови Број на тури во летни услови Вкупен број на тури
5
2 - комерцијални
3 - со планинари
5
3 - комерцијални
2 - со планинари
10